Uslovi za učlanjenje

by rkorka

Svako ko želi da bude član kluba mora da:

 1. Ima najmanje 8 godina,
 2. Potpiše izjavu da podvodnim sportom želi da se bavi dobrovoljno (za mlađe od 18 godina   saglasnost potpisuju i roditelji),
 3. Popuni Upitnik o ličnim podacima, sportskoj i medicinskoj anamnezi,
 4. Zna da pliva,
 5. Je zdravstveno sposoban (obavezan lekarski pregled svakih 6 meseci). Zdravstvenu sposobnost utvrđuje lekar sportske medicine (krvna slika, EKG…),
 6. Redovno plaća članarinu klubu (najmanje godinu dana da bi dobio sertifikat za ronioca),
 7. Redovno potvrđuje ronilačke kategorije,
 8. Učestvuje na takmičenja kojima je klub domaćin,
 9. Učestvuje u ekipi kluba na takmičenjima,
 10. Bude registrovan kao sportista (takmičar-rekreativac) u savezu.

Članarina u klubu je:

 1. 500,00 dinara za uzrast 8-13 godina,
 2. 1.000,00 dinara za uzrast 14 i više godina.

Članarina klubu se plaća do 10-tog u mesecu za taj mesec.

Tekući račun 180-1231210006941-02 Alpha Banka

Svaki član kluba

 • Svaki član kluba sam snosi troškove lekarskog pregleda osim ako klub nedobije gratis preglede. Besplatne preglede imaju samo redovni članovi kluba a prioritet imaju članovi kluba koji su ostvarili najbolje rezultate na takmičenjima.
 • Svaki član kluba sam snosi troškove izdavanja ronilačkih legitimacija (za svaku kategoriju i svaki specijalistički kurs).
 • Svaki član kluba učestvuje u troškovima odlaska na takmičenja, seminare i slično u zavisnosti od mogućnosti kluba.
 • Overa ronilačke kategorije podrazumeva najmanje 10 zarona u otvorenim vodama (van bazena) u toku 2 godine. Ne potvrđivanje ronilačke kategorije podleže ponovnom pohađanju obuke. Za ponovno pohađanje obuke polaznik mora klubu da obezbedi pokrivanje troškova realizacije ponovne obuke u iznosu od 50 eura (u dinarskoj protivvrednosti).
 • Svaki član kluba koji ošteti ili izgubi deo opreme dužan je da isti nadoknadi (nabavi, plati) ili snosi troškove popravke.

Prava članova kluba su da:

 1. redovno trenira,
 2. bavi se svim vrstama podvodnog sporta,
 3. bavi se rekreativnim ronjenjem,
 4. koristi stručnu pomoć u Klubu,
 5. koristi opremu Kluba,
 6. učestvuje na sportskim takmičenjima,
 7. bez nadoknade završava obuku za ronilačka zvanja,
 8. učestvuje u svim akcijama Kluba,
 9. u okviru Kluba pokreće sva pitanja iz delatnosti Kluba u cilju unapređenja rada Kluba,
 10. bira svoje predstavnike u organima i oblicima organizovanja i rada u Klubu,
 11. stručno se usavršava.

Obaveze člana Kluba su da:

 1. redovno trenira,
 2. učestvuje na sportskim takmičenjima,
 3. redovno vrši proveru zdravstvene sposobnosti,
 4. poštuje sportska pravila,
 5. poštuje pravila ronjenja,
 6. svojim radom i aktivnostima doprinosi ostvarivanju ciljeva i zadataka Kluba,
 7. čuva sportski i društveni ugled Kluba,
 8. u međusobnim odnosima neguje i poštuje sportski moral i sportski duh,
 9. redovno plaća članarinu i ispuiwava druge preuzete obaveze,
 10. obezbeđuje uslove za efikasan rad Kluba,
 11. poštuje Statut Kluba i druga akta i odluke organa Kluba.

Član Kluba ima pravo da u svako doba istupi iz Kluba uz dostavljanje pisane izjave.

Član Kluba ne može jednostrano da istupi iz Kluba kada se Ugovorom obavezao da će ostati član do isteka određenog roka.

Članovi Kluba mogu biti:

 • redovni,
 • pomažući i
 • počasni.

Odluku o datumu prijema u Klub, datumu prestanka svojstva člana i prelasku iz jedne kategorije članstva u drugu, donosi Izvršni odbor Kluba.

Status člana Kluba utvrđuje Izvršni odbor kvartalno, april, avgust i decembar.

Redovan član Kluba je lice koje se aktivno bavi podvodnim sportom i ispunjava sledeće uslove:

 1. redovno trenira (najmanje 30% treninga mesečno),
 2. učestvuje na najmanje 50% takmičenja koje Klub organizuje ili na kojima učestvuje u toku jedne godine,
 3. redovno vrši lekarske preglede,
 4. da od momenta prijema u Klub bude godinu dana (12 meseci) pomažući član Kluba,
 5. da od momenta prijema u Klub u roku od tri meseca ispuni sve obaveze za bavljenje podvodnim sportom (nabavka literature, uplata ronilačke kartice),
 6. da u organizaciji Kluba završili najmanje jedan kurs za ronilačku kategoriju,
 7. redovno potvrđuje ronilačku kategoriju (najmanje 10 ronjenja u toku dve godine),
 8. aktivno učestvuje i u drugim klubskim manifestacijama.

Redovan član Kluba ne može da bude lice koje nije sportista – takmičar.

Redovan član Kluba ima aktivno biračko pravo, može da učestvuje u izboru organa Kluba i da bude biran u te organe.

Redovan član Kluba plaća članarinu Klubu.

Pomažući član Kluba je lice koje u skladu sa svojim mogućnostima i željama učestvuje u realizaciji ciljeva i zadataka Kluba.

Pomažući član Kluba nema aktivno biračko pravo, ne može da učestvuje u izboru organa Kluba i nemože da bude biran u organe Kluba.

Pomažući član Kluba može kao posmatrač da učestvuje u radu organa Kluba.

Pomažući član Kluba ima pravo na korišćenje klubskih termina na bazenu, korišćenje klubske opreme, korišćenje stručne pomoći sportskih stručnjaka i učestvovanje u svim klubskim akcijama pod uslovima koje propiše Izvršni odbor Kluba.

Pomažući član Kluba plaća članarinu Klubu.

Članu Kluba svojstvo člana Kluba prestaje:

 • na zahtev člana Kluba,
 • odlukom Izvršnog odbora Kluba,
 • smrću člana Kluba i
 • prestankom rada Kluba.

Član Kluba kome je prestalo svojstvo Član Kluba nema pravo na povraćaj uplaćene članarine ili drugih preuzetih obaveza.

Član Kluba kome prestaje svojstvo Član Kluba na sopstveni zahtev ili odlukom Izvršnog odbora o isključenju obavezan je da svoje obaveze koje je preuzeo učlanjenjem u Klub a koje nije izvršio do momenta prestanka svojstva član Kluba izmiri najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluje o prestanku svojstva član Kluba.

Prestankom svojstva redovan član Kluba, članu Kluba automatskio prestaje mandat u organima Kluba.

Član Kluba kome je prestalo svojstvo član Kluba zbog neaktivnosti i neredovnog plaćanja članarine, može ponovo postati član Kluba ako:

 • uplati zaostale članarine (ako je bio neaktivan ili kasni sa plaćanjem članarine manje od pet meseci) i
 • uplati upisninu koja iznosi pet mesečnih članarina (ako je bio neaktivan ili kasni sa plaćanjem članarine više od pet meseci).

Nakon izmirenih obaveza Izvršni odbor donosi odluku o prijemu u svojstvu pomažućeg člana Kluba.


pdf-download-icon

Pristupnica

pdf-download-icon

UPITNIK O LIČNIM PODACIMA…